• Stredná odborná škola techniky a služieb

    • Stredná odborná škola techniky a služieb

    • SOŠ v Sečovciach je 35-ročná stredná škola, ktorej poslaním je pripravovať žiakov k plnohodnotnému uplatneniu sa v praktickom živote a vytvárať im podmienky pre všestranný a vyvážený rozvoj ich osobnosti. Škola si systematicky vybudovala odborné zázemie a svojimi dlhoročnými skúsenosťami pripravuje úspešných absolventov v oblasti strojárstva, IT a gastronómie. Škola ponúka tradičné, ale aj nové perspektívne odbory, ktoré odrážajú vývoj súčasného trhu práce.

     Obr. Vstup do budovy SOŠ

      

     Stredná odborná škola poskytuje stredoškolské odborné vzdelanie a pripravuje absolventov pre potreby trhu práce  v oblasti strojárenskej výroby, gastronómie, počítačových sietí, štátnej správy a samosprávy. Škola flexibilne reaguje na  potreby  trhu práce  aktuálnou zmenou štruktúry odborov štúdia zaraďovaním nových študijných či učebných odborov.

     Vyučovanie v SOŠ má tri zložky: teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania.

     Obr. Na hodina teoretického vyučovania

      

     Teoretická výučba prebieha v budovách na Kollárovej ulici,  praktické vyučovanie formou odborného výcviku je v dielňach budovy SOŠ a v zmluvných firmách, dvojročné odbory majú vyučovanie na elokovaných pracoviskách školy.

     Obr. Odborný výcvik na pracoviskách zmluvných firiem

      

     Stredná odborná škola pripravuje žiakov v 4-ročných, 3-ročných a 2-ročných odboroch.