• Školský psychológ

     • Pracovná náplň

     • Tento odborný zamestnanec je k dispozícii všetkým žiakom, ich zákonným zástupcom,  pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy. Pracuje priamo na pôde školy, je teda  možné navštíviť ho ihneď! V prípade potreby spolupracuje s vedením školy, vyučujúcimi,  zákonnými zástupcami, prípadne inými externými odborníkmi.

      V rámci svojej práce realizuje nasledovné činnosti :

      • KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ – poskytovanie poradenstva žiakom, ich zákonných  zástupcom a učiteľom (individuálnou alebo skupinovou formou), napr. v otázkach  výchovy a vzdelávania žiakov, v otázkach problémov žiakov v učení a správaní,  prežívania ťažkostí v osobných, rodinných či partnerských vzťahov, v oblasti voľby  povolania (resp. ďalšieho štúdia) a pod.
      • INTERVENČNÁ ČINNOSŤ – práca so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze, riešenie a  zabraňovanie vzniku ďalších nežiaducich psychologických dôsledkov krízového stavu,  riešenie problematiky preťaženosti, únavy, psychickej záťaže či stresu v školskom  prostredí
      • PREVENTÍVNA ČINNOSŤ – rôzne preventívne aktivity zamerané na predchádzanie  sociálno-patologických javov na škole (najmä agresii, záškoláctvu, užívaniu  psychoaktívnych a návykových látok, šikane a pod.)
      • DIAGNOSTICKÁ ČINNOSŤ – diagnostika sociálnej klímy v triedach, dg.  záujmov žiakov, projektívne techniky a pod.
      • KOORDINAČNÁ A VYHODNOCOVACO – ANALYTICKÁ ČINNOSŤ – prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež. Poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom školy a taktiež poskytovanie návrhov a odporúčaní vedeniu školy, ktoré sa týkajú výchovy, vzdelávania, prevencie a nápravy problémov jednotlivých žiakov. 
      • PRIESKUMNÁ A SELEKTÍVNA ČINNOSŤ - uskutočňovanie vlastnej diagnostickej činnosti u žiakov, ktorí vyžadujú z výchovných, vzdelávacích a sociálnych dôvodov zvláštnu pozornosť. Vedenie  evidencie a dokumentácie o týchto žiakov. Sledovanie aktuálneho stavu integrovaných žiakov, žiakov so ŠVVP, viesť ich dokumentáciu a potrebnú starostlivosť.
      • POSTUPNÉ A SÚSTAVNÉ POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ ŽIAKOM – potrebné informácie pre rodičov o hlavných typoch a druhoch škôl, ich poslaní, o možnostiach štúdia na nich, o sústave študijných odborov, ktoré možno na vysokých školách študovať, o povolaniach, pre ktoré sa žiaci pripravujú, o potrebe pracovníkov pre tieto pracovné pozície a pod.
      • SÚSTAVNÉ KOMPLEXNÉ SLEDOVANIE A HODNOTENIE VÝVOJA ŽIAKOV – aj za podmienok, za ktorých tento vývoj prebieha, po celú dobu dochádzky do školy
      • VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE ROZVÍJANIE VLASTNOSTÍ DÔLEŽITÝCH PRE ICH ĎALŠÍ ŠUDIJNÝ A  PROFESIONÁLNY VÝVOJ