• Profil školy

     • Profil školy

     • Spojená škola Sečovce - moderná stredná škola s tradíciami

       

      Spojená škola Sečovce je moderná stredná škola, ktorá poskytuje kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium a pre potreby  informačnej znalostnej ekonomiky. Je vyústením bohatej tradície vzdelávania v meste Sečovce. Snaží sa byť širokospektrálnou školou s ponukou rôznych študijných  odborov, materiálne a technicky dobre vybavenou, vzdelávajúcou rôzne vekové kategórie  uchádzačov schopných uplatniť sa  na trhu práce.

       

      Symbolmi Spojenej školy sú logo a maskot. Maskotom je sova ako symbol múdrosti a potreby vzdelávať sa. Logo tvorí otvorená kniha ako náznak otvorenosti novým myšlienkam, podnetom a požiadavkám.

      Obr. Logo Spojenej školy

      Spojená škola má dve organizačné zložky: Gymnázium a Strednú odbornú školu. Každý odbor štúdia oboch organizačných zložiek má vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program, ktorý obsahuje jednak spoločné zámery výchovy a vzdelávania školy a jednak špecifiká jednotlivých študijných či učebných odborov. Celoškolské zámery spájajú všetky odbory štúdia a definuje ich „Školské desatoro“:

      1. Proces výchovy a vzdelávania smerujeme k tomu, aby náš absolvent mal vedomostí, 

          zručností, kompetencie a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie, 

      2. Rozvíjame tvorivosť študentov,

      3. Prezentujeme naše projekty,

      4. Pripravujeme sa pre život v informačnej spoločnosti,

      5. Komunikujeme kultivovane a efektívne,

      6. Sebareflexiou sa stávame zodpovednými za svoje vzdelanie,

      7. Pestujeme vzťah k svojmu regiónu v európskej dimenzii,

      8. Prepájame vzdelanie so svetom práce, vedy a techniky,

      9. Pestujeme zdravý životný štýl,

        10. Učíme sa nielen v škole.

       

      Víziou školy je pri snahe o kvalitu výchovy a vzdelávania  predovšetkým rozvoj tvorivosti v línii rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov pre celoživotné vzdelávanie. Cielene sa výrazne prehlbujú komunikačné zručnosti žiakov v materinskom jazyku i v cudzích jazykoch, v hovorenom i písanom prejave. Zásadný dôraz je kladený na využívanie komunikačných a informačných technológií zavádzaním výpočtovej techniky do všetkých vyučovacích predmetov a na zoznámenie žiakov s potrebami informačnej spoločnosti, s aplikačným a výučbovým softvérom s cieľom dosiahnuť lepšiu orientáciu v množstve informácií, využívanie výpočtovej techniky pri riešení úloh, príprave na vyučovanie a na ďalšie vzdelávanie.

      Obr. Informačné technológie sú implementované do všetkých predmetov

       

      Škola sa snaží o rozvoj tvorivosti žiakov, ktorý prebieha v interakcii s komplexom iných učebných činností v rámci učebných predmetov, aj mimo vyučovacích hodín. Na tento účel sú zavedené netradičné formy vyučovania: kurzy, projekty, eventy. V systéme vzdelávacích, zážitkových a sebapoznávacích kurzov sa uplatňujú formy zážitkových aktivít, hier a techník, ktoré umožňujú rozvíjať psychické funkcie a procesy prostredníctvom zážitku jedinca. V záujme posilnenia pocitu spolupatričnosti ku škole, mestu a regiónu škola nadviazala na dlhoročné tradície školských aktivít a pravidelne pripravuje školské podujatia s účasťou rodičov a širokej verejnosti. Neodmysliteľnou súčasťou školského vzdelávacieho programu (ŠkVP)  je starostlivosť o fyzickú kondíciu a zdravý životný štýl.

      Do výchovno-vzdelávacieho procesu sú koncepčne zaradené a premyslene implementované rôzne projekty. Sú realizované na troch úrovniach: na úrovni predmetu, triedy a školy. Projektové vyučovanie rozvíja samostatné myslenie študentov, tímovú spoluprácu a schopnosť samostatne získavať nové poznatky. Vedie žiakov k tomu, aby k riešeniu problémov  pristupovali kreatívne, aby dokázali využiť vhodné a primerané zdroje informácií. Výraznou súčasťou života školy je medzinárodná spolupráca školy.