• Gymnázium

     • Nadpis

     • Gymnázium v Sečovciach je škola s vyše 60-ročnou tradíciou. Dnešné gymnázium nadväzuje na tradície všeobecného stredoškolského vzdelania v meste Sečovce, ktoré sa začali utvárať v roku 1954.

      Hlavným cieľom Gymnázia v Sečovciach je stredoškolská príprava žiakov na vysokoškolské štúdium a pre tvorivý a plnohodnotný život v modernom svete. O úspešnosti napĺňania tohto cieľa svedčí skutočnosť, že absolventi školy sa úspešne uplatňujú na univerzitách a fakultách rôznych typov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zo zahraničných vysokých škôl sú to najmä fakulty v Českej republike a v Dánsku. Gymnázium ponúka dva študijné smery:

      • 4-ročné štúdium,
      • 8-ročné štúdium.

      Osemročný vzdelávací cyklus je rozdelený na nižší a vyšší stupeň. V osemročnom vzdelávaní sa kladie dôraz na prepojenie, nadväznosť a systém plnenia vzdelávacieho cyklu ako celku.

      Pre študentov vytvára Gymnázium priestor pre tvorivosť, experimenty a sebarealizáciu. Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v celoslovenských súťažiach i predmetových olympiádach. Výborné výsledky maturantov pri maturitných skúškach sečovské gymnázium dlhodobo radia medzi najlepšie školy v regióne. Všetky zámery deklarované v školskom vzdelávacom programe sa dosahujú účelným využitím vyučovacích stratégií: vyvážene sú zastúpené všetky vyučovacie stratégie – tradičné i moderné, inovatívne. 

      Pedagogický princíp a hlavnú strategickú líniu školy naznačuje logo školského vzdelávacieho programu

       

      Tvoria ho tri písmená, ktoré sú začiatočnými písmenami troch kľúčových slov vyjadrujúcich ciele ŠkVP – projekt, tvorivosť, portfólio. Graficky tvoria strom, ktorý symbolizuje rast, život, poznanie, ktoré ovplyvňujú učitelia svojou prácou. Strom naznačuje, že škola pestuje intelekt žiakov, žiaci v škole rastú,  školská práca prináša ovocie­/plody, dokonca biblický strom poznania. To zároveň korešponduje s biblickým (školským) „Desatorom“. Tvar loga je zároveň  aj ako kľúčová dierka, ktorá naznačuje tajomstvo, odhaľovanie nepoznaného,  písmo naznačuje ležérnosť, uvoľnenosť, kreativitu.

       

       

      Obr.  ŠkVP vytvára priestor pre tvorivosť aj na hodinách chémie

       

      Tri hlavné piliere ŠkVP tvorí: projektové vyučovanie ako prioritná vyučovacia stratégia, výchova k tvorivosti ako prioritná orientácia, smerovanie a portfólio ako nástroj autoevalvácie žiaka. Výchova k tvorivosti prostredníctvom projektového vyučovania vedie žiakov k tvorivému mysleniu, ku kritickému mysleniu, učí ich tímovo pracovať, komunikovať,  vzájomne sa rešpektovať a celoživotne sa vzdelávať. Žiaci sú vedení k samostatnosti a zodpovednosti. Tieto vlastnosti sú zároveň súčasťou profilu absolventa školy.

      Obr. Tímová spolupráca, komunikácia a tvorivosť

       

      Prioritou je premena školy na prostredie, kde sa žiakom s rôznorodými vzdelávacími potrebami dostáva nielen kvalitnej a kvalifikovanej vzdelávacej starostlivosti, ale kde sa zároveň cítia bezpečne a spokojne. K tomu má prispieť aj hodnotenie a sebahodnotenie žiakov prostredníctvom ich portfólia. V širšom zmysle slova ním rozumieme širokú škálu školských príležitostí, ktoré žiakom prinášajú mnohostranné benefity.

       

      Obr. Žiaci osemročného gymnázia prvý deň v škole

       

      Hlavným rysom výchovno-vzdelávacieho procesu Gymnázia v Sečovciach je účelné rozloženie základného spoločného učiva do nižších ročníkov štúdia a možnosť profilácie štúdia podľa záujmov a zamerania študenta vo vyšších ročníkoch štúdia, v poslednom ročníku štúdia absolútne prevažuje výučba voliteľných predmetov nad povinnými predmetmi.

       

      Obr. V multimediálnej učebni

       

      V priebehu štúdia sa kladie dôraz na súvislosti a medzipredmetové vzťahy. Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk. Ďalší cudzí jazyk si žiaci volia - nemecký alebo ruský jazyk. Okrem získania vedomostí a kompetencií je výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozvoj samostatnosti žiaka a jeho sebadôvery. Zámerom školy je podporovať u žiakov možnosť pozitívneho prežívania, získania zdravého sebavedomia, rozvoj kritického myslenia a schopnosti sebahodnotenia. 

      Žiaci sú po absolvovaní štvrtého ročníka 8-ročného štúdia, ktorý je posledným ročníkom povinnej školskej dochádzky, vybavení vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre ďalšiu profesijnú orientáciu – práca s viacerými zdrojmi informácií, tímová práca, schopnosť prezentácie výsledkov, schopnosť diskusie. Výstupom a záverom prvej časti 8-ročného gymnaziálneho štúdia je školský projekt Malá maturita. Patrí už k tradičným eventom žiakov kvarty, má dlhoročnú tradíciu a je jedinečný.

       

      Škola sa snaží zaradiť do vyučovania aj predmety, ktoré nie sú typické pre gymnázium, ale ktoré sú veľmi potrebné pre prípravu žiakov na prácu v dobe štvrtej priemyselnej revolúcie. V záujme nových trendov sa v prvom ročníku osemročného štúdia vyučuje predmet robotika. Jeho zaradením sa škola snaží orientovať žiakov smerom k technickým predmetom s využitím najmodernejších technológií. Vďaka tomu sú rozvinuté  zručnosti žiakov v oblasti, ktorá zvyšuje uplatniteľnosť absolventov na modernom trhu práce s vysokou mierou orientácie na technológie, vedu a výskum. Predmet poskytuje žiakom kontakt s modernými trendmi v oblasti informačno komunikačných technológií s dôrazom na algoritmizáciu, ktorá je v súčasnosti vysoko cenenou zručnosťou.

      Obr.  Na hodine robotiky

      Špecifickým prvkom gymnaziálneho školského učebného plánu je zaradenie predmetu ekonomika. Je to ďalšia oblasť, ktorú považuje škola za veľmi dôležitú pre uplatnenie sa v modernom svete. Vyučuje sa v treťom ročníku ako samostatný predmet, ktorý vznikol vyčlenením tematického celku z občianskej náuky.

       

      Gymnaziálne štúdium končí maturitnou skúškou, ktorá má dve časti: externú a internú časť. Externú časť robia žiaci vo forme písomných testov v marci zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, organizačne túto časť zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Interná časť zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka dve časti: jedna časť je písomná a je to tradičná slohová práca, žiaci ju píšu v marci, druhá časť je ústna a prebieha v máji. Ústne maturitné skúšky vykonávajú žiaci pred trojčlennou predmetovou maturitnou komisiou  zo štyroch predmetov: zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a dvoch voliteľných predmetov podľa výberu žiaka.

      Obr. Ústna forma internej časti maturitných skúšok