Navigácia

4 - ročné 3 - ročné 2 - ročné Textová podstrana

 

Od 1.9.2017 sme otvorili nový študiný odbor Ochrana osôb a majetku.

Kritériá prijímacieho konania 

 

Charakteristika odboru:

Študijný odbor: 9245 M Ochrana osôb a majetku

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základných škôl

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky

Študijný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Podmienky pre prijatie do študijného odboru

Súčasťou prijímacieho konania je:

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2. Výsledky testovania žiakov 9. ročníka z MAT a SJL.
 3. Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania – talentové skúšky

 v zmysle § 66 zákona č. 245/2008.

Talentové skúšky pozostávajú zo série psychotestov a overenia pohybových zručností a fyzickej výkonnosti.

Na žiakov sú v priebehu štúdia kladené zvýšené nároky na disciplínu, sebaovládanie a schopnosť podriaďovať sa.  Na základe toho je potrebné, aby uchádzači boli dostatočne fyzicky zdatní a psychicky odolní.

Zdravotné požiadavky na uchádzača:

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil príslušný lekár. Uchádzači musia byť zdravotne spôsobilí – ich zdravotný stav by mal zodpovedať zvýšeným nárokom na fyzickú prípravu a praktický výcvik. Pre samotné štúdium v škole, ale aj pre ďalší výber a výkon povolania v bezpečnostných zložkách nie sú vhodní uchádzači s poruchami učenia, sústredenia a správania.

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške.

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.

Pracovné uplatnenie:

Absolventi študijného odboru spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritériá na prijatie a službu v bezpečnostných zložkách. Policajný zbor SR, železničná polícia, mýtna polícia, obecná polícia, ZVJS, colná správa, SBS. Uplatniť sa môžu v armáde – vojenská polícia alebo v HaZZ.

Absolventi spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritériá na prijatie a službu v týchto zložkách. Po ukončení štúdia na vysokých školách policajného a vojenského zamerania.

 

 

Študijný odbor: 2682 K mechanik počítačových sietí

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základných škôl.

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky.

Študijný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá.

Podmienky pre prijatie do študijného odboru

Súčasťou prijímacieho konania je:

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2. Výsledky testovania žiakov 9. ročníka z MAT a SJL.
 3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača.

 

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 1. Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.
 2. Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti zariadení v zmysle § 25 ods.3 vyhlášky absolvent získa osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 vrátane bleskozvodov podľa § 21 citovanej vyhlášky.

 

Pracovné uplatnenie:

Absolventi študijného odboru spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritériá na prácu vo výrobnej a servisnej oblasti. Taktiež ich zručnosti môžu byť využité v oblasti správy lokálnych počítačových sietí a pri tvorbe www stránok.

Výrobná oblasť:

 • montáž počítačových sietí,
 • montáž počítačov a periférnych zariadení.

Servisná oblasť:

 • diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí,
 • diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení.

 

Priority odboru: žiaci získajú vedomosti a zručnosti v informačnej bezpečnosti:

 • Zákon o ochrane osobných údajov,
 • poskytovanie osobných informácií tretím osobám,
 • zneužitie osobných údajov,
 • nástrahy elektronického sveta,
 • ako sa chrániť pred únikom informácií,
 • sociálne siete a riziká spojené s ich užívaním,
 • zverejňovanie informácií na sociálnych sieťach.

 

 

Študijný odbor: 24 13 4 Mechanik strojov a zariadení

 

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základných škôl.

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky.

Študijný odbor je určený pre chlapcov.

Podmienky pre prijatie do študijného odboru

Súčasťou prijímacieho konania je:

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2. Výsledky testovania žiakov 9. ročníka z MAT a SJL.
 3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača.

 

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.

 

 

Profil absolventa:

 • absolvent získava teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti pri výrobe, montáži a opravách zložitejších strojov a zariadení,
 • vie nastavovať a obsluhovať pracovné prostriedky,
 • vie čítať technické výkresy ovláda ručné spracovanie materiálov,
 • vie zvárať kovové materiály,
 • ovláda zásady manipulácie s materiálmi,
 • vie kresliť a čítať technické výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou,
 • ovláda základné vedomosti práce s PC,
 • pozná základy ekonomiky a organizácie s PC,
 • má komplexne vedomosti a rešpektovanie zásad BOZP,PO a ochrany životného prostredia,
 • pozná ekologické zásady a pod.

 

 

Pracovné uplatnenie

Výrobná oblasť:

 • montážne, výrobné a opravárenské prevádzky,
 • údržba,
 • skladové hospodárstvo.

 

Servisná oblasť:

 • podnikanie, vedenie malej firmy,
 • obchodná a revízna činnosť.

 

Ďalšie oblasti:

Je pripravený na nadstavbové špecializačné štúdiá ako aj na vysokoškolské štúdium technického smeru.

 

Priority odboru: 

žiaci tretieho a štvrtého ročníka majú možnosť vykonať základný zváračský kurz:

- zváranie elektródou    Z – E1,

- zváranie v ochrannej atmosfére CO2  Z–M1,

- zváranie plameňom    Z – G1,

- pálenie – rezanie plynom a kyslíkom.

 

 

Študijný odbor 6444 K čašník, servírka

 

Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základných škôl.

Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky.

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá

Podmienky pre prijatie do študijného odboru

Súčasťou prijímacieho konania je:

 1. Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
 2. Výsledky testovania žiakov 9. ročníka z MAT a SJL.
 3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača.

 

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A.

 

 

Profil absolventa:

 • absolvent je schopný zvládnuť obsluhu v organizáciách spoločného stravovania,
 • ovláda všetky práce spojené s prípravou pracoviska, priebežnými a ukončovacími prácami,
 • vie zostavovať jedálne lístky, čapovať a ošetrovať nápoje, pripravovať miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr,
 • vie pripraviť jednoduché jedlá a ovláda dokončovanie jedál pred hosťom,
 • pozná zásady správneho uskladňovania a ošetrovania potravín,
 • vie správne komunikovať s hosťom, kultivovane spoločensky sa správať a dodržiavať osobnú a spoločenskú hygienu, ovláda zásady vedenia administratívy a účtovania v prevádzke, písanie na stroji a zásady bezpečnosti a hygieny pri práci,
 • ovláda obsluhu technického vybavenia pracoviska, jeho ošetrovanie a odstraňovanie bežných porúch. 

 

 

Pracovné uplatnenie

 • študijný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania čašník, servírka, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania, samostatné podnikanie.

 

Nadväzná odborná príprava:

 

 • pomaturitné štúdium alebo štúdium na VŠ.

 

Priority odboru: 

 

 • žiaci majú počas štúdia možnosť absolvovať barmanský kurz,
 • úspešní absolventi barmanského kurzu získajú certifikát, ktorý je platný vo všetkých členských krajinách svetovej barmanskej asociácie W.B.A. 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Kollárova 17 Sečovce
  Kollárova 17, 078 01 Sečovce
 • +421 566783101

Fotogaléria