• Stredná odborná škola

    • Stredná odborná škola

    • SOŠ v Sečovciach je 35-ročná stredná škola, ktorej poslaním je pripravovať žiakov k plnohodnotnému uplatneniu sa v praktickom živote a vytvárať im podmienky pre všestranný a vyvážený rozvoj ich osobnosti. Škola si systematicky vybudovala odborné zázemie a svojimi dlhoročnými skúsenosťami pripravuje úspešných absolventov v oblasti strojárstva, IT a gastronómie. Škola ponúka tradičné, ale aj nové perspektívne odbory, ktoré odrážajú vývoj súčasného trhu práce.

     Obr. Vstup do budovy SOŠ

      

     Stredná odborná škola poskytuje stredoškolské odborné vzdelanie a pripravuje absolventov pre potreby trhu práce  v oblasti strojárenskej výroby, gastronómie, počítačových sietí, štátnej správy a samosprávy. Škola flexibilne reaguje na  potreby  trhu práce  aktuálnou zmenou štruktúry odborov štúdia zaraďovaním nových študijných či učebných odborov.

     Vyučovanie v SOŠ má tri zložky: teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania.

     Obr. Na hodina teoretického vyučovania

      

     Teoretická výučba prebieha v budovách na Kollárovej ulici,  praktické vyučovanie formou odborného výcviku je v dielňach budovy SOŠ a v zmluvných firmách, dvojročné odbory majú vyučovanie na elokovaných pracoviskách školy.

     Obr. Odborný výcvik na pracoviskách zmluvných firiem

      

     Stredná odborná škola pripravuje žiakov v 4-ročných, 3-ročných a 2-ročných odboroch.

  • Kontakty

   • Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
   • sekretariat@gdusecovce.sk
   • +421 566713800 +421 566713801 sekretariát
   • Kollárova 17, 078 01 Sečovce
   • 35568356
   • Ing. Milan Leškanič
   • Mgr. Ľubomír Majcher
   • Mgr. Michaela Štundová
   • Ing. Miroslav Koreň
   • Foto: Mgr. Ľuboš Tejbus
 • Fotogaléria

  • Olympiáda v anglickom jazyku
  • Korčuľovanie
  • Hour of code
  • Exkurzia v kasárňach
  • AMNESTIA
  • Súťaž zručnosti
  • Autosalón Michalovce 2019
  • Zdravie z prírody
  • Správna životospráva
  • Burza informácií
  • Skrášlili sme si okolie školského internátu
  • Miluj svoj život !